เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง, ปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย รายวิชาประวัติศาสตร์ ส23102 โดยใช้สื่อ ICT และกิจกรรม Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง, ปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย รายวิชาประวัติศาสตร์ ส23102 โดยใช้สื่อ ICT และกิจกรรม Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

27 ก.พ. 2564 0 629

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง, ปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย รายวิชาประวัติศาสตร์ ส23102 โดยใช้สื่อ ICT และกิจกรรม Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ผู้ศึกษา นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ​ amp;amp;lt

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ ค31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ ค31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17 ก.พ. 2564 0 423

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ ค31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง ​ amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;gt;​

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์ ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์ ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17 ก.พ. 2564 0 539

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์ ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง ​ amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;gt;​

บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาการนำเสนอแบบสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาการนำเสนอแบบสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

02 ก.พ. 2564 0 424

บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาการนำเสนอแบบสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายนิพล ปลุกเสก ​ amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;gt;​

บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

02 ก.พ. 2564 0 435

บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นายนิพล ปลุกเสก amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;gt;​

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

02 ก.พ. 2564 0 1,071

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นายนิพล ปลุกเสก ​ amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;gt;​

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

02 ก.พ. 2564 0 729

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นายนิพล ปลุกเสก amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;gt;​

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนผังงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนผังงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

02 ก.พ. 2564 0 552

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนผังงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นายนิพล ปลุกเสก amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;gt;​

^