เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง, ปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย รายวิชาประวัติศาสตร์ ส23102 โดยใช้สื่อ ICT และกิจกรรม Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง, ปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย รายวิชาประวัติศาสตร์ ส23102 โดยใช้สื่อ ICT และกิจกรรม Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง, ปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย
รายวิชาประวัติศาสตร์ ส23102 
โดยใช้สื่อ ICT และกิจกรรม Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/5
ผู้ศึกษา นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่

 

Related

ความคิดเห็น
^