เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานอาชีพ

มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานอาชีพ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานอาชีพ ใน"วันแสดงโครงงานและแสดงผลงานนักเรียนรายวิชาโครงงานอาชีพ" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3 โครงงานทั้งหมดจำนวน 36 โครงงาน ส่งประกวด
        
  • ประเภทโครงงานอาหาร จำนวน 15 โครงงาน
  •     
  • ประเภทโครงงานอื่นๆ จำนวน 4 โครงงาน
ม.6 โครงงานทั้งหมดจำนวน 29 โครงงาน ส่งประกวด
        
  • ประเภทโครงงานอาหาร จำนวน 14 โครงงาน
  •     
  • ประเภทโครงงานอื่นๆ จำนวน 3
โครงงานและมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ การออกแบบโปสเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการออกแบบป้ายไวนิลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมวิชาการประจำปีการศึกษา 2560

Related

ความคิดเห็น
^