เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ระบบจองห้องออนไลน์

        เนื่องด้วยงานโสตทัศนศึกษาได้ปรับปรุงระบบการขอใช้บริการ การจองใช้ห้องต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ดังนั้น
จึงขอแจ้งผ่านถึงบุคลากรทุกท่าน ให้ใช้ระบบออนไลน์เท่านั้น ส่วนวิธีการใช้เริ่มจากท่านที่ต้องการใช้บริการ คลิกเข้าสู่ระบบจองห้องออนไลน์ หรือเข้าสู่เพจงานโสตทัศนศึกษา การเข้าใช้ครั้งแรกขอทุกท่านใช้ Username และ Password ที่กำหนดให้ก่อน(สามารถดูได้ที่หน้าห้องธุรการ หรือขอผ่าน http://www.facebook.com/krubanjob หลังจากนั้นท่านสามารถเปลี่ยน Password ได้ ส่วน Username หากต้องการเปลี่ยนแจ้งได้ที่ครูบรรจบ หรือผ่าน http://www.facebook.com/krubanjob ได้เช่นกัน

        *** ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่าน ขอความกรุณา จองก่อนใช้งานจริงอย่างน้อย 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง (ระบบจะไม่อนุญาตให้จองหากท่านไม่จองล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด) ***

 
ข้อมูลการใช้งานจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นสถิติและปรับปรุงการบริการต่อไป


>>เข้าสู่ระบบจองห้องออนไลน์<<
   

 
^