เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

งานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ แก้วสุข

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายบรรจบ ชูมก

  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม

 • thumbnail

  นายนิพล ปลุกเสก

 • thumbnail

  นายบัญชา บังคมเนตร

 • thumbnail

  นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์

^