เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

 
 1. จัดทำระเบียบและแนวการปฏิบัติการใช้โสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์การใช้โสตทัศนูปกรณ์
 2. สำรวจความต้องการของครู - อาจารย์ ในการใช้วัสดุ - อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์
 3. จัดหาสื่อทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู - อาจารย์
 4. ผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู - อาจารย์ และหน่วยงานอื่นๆ
 5. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ของงานโสตทัศนูปกรณ์
 6. ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู - อาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 7. ให้บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู - อาจารย์ และหน่วยงานอื่นๆ
 8. เก็บรักษาบำรุงซ่อมแซมวัสดุ - อุปกรณ์ของงานโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
 9. ดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร การรับ - ส่งวิทยุสื่อสารของโรงเรียน
 10. พัฒนางานวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ สัญญาณเปลี่ยนคาบเรียน สัญญาณโทรทัศน์ ดาวเทียมให้ทันสมัย
 11. ให้คำแนะนำบุคลากรในเรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์
 12. ดูแลการสื่อสารด้วยโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก จัดระบบควบคุม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
 13. ดูแลสัญญาณเปลี่ยนคาบเรียน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 
^