เนื่องด้วยงานโสตทัศนศึกษาได้ปรับปรุงระบบการขอใช้บริการ การจองใช้ห้องต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ดังนั้น
จึงขอแจ้งผ่านถึงบุคลากรทุกท่าน ให้ใช้ระบบออนไลน์เท่านั้น ส่วนวิธีการใช้เริ่มจากท่านที่ต้องการใช้บริการ คลิกเข้าสู่ระบบจองห้องออนไลน์ หรือเข้าสู่เพจงานโสตทัศนศึกษา การเข้าใช้ครั้งแรกขอทุกท่านใช้ Username และ Password ที่กำหนดให้ก่อน(สามารถดูได้ที่หน้าห้องธุรการ หรือขอผ่าน http://www.facebook.com/krubanjob หลังจากนั้นท่านสามารถเปลี่ยน Password ได้ ส่วน Username หากต้องการเปลี่ยนแจ้งได้ที่ครูบรรจบ หรือผ่าน http://www.facebook.com/krubanjob ได้เช่นกัน


          ***
การจองเริ่มแรกนี้ยังไม่ให้บริการจองรถออนไลน์  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่าน ขอความกรุณาจองก่อนใช้งานจริงอย่างน้อย 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง (ระบบจะไม่อนุญาตให้จองหากท่านไม่จองล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด)*** ข้อมูลการใช้งานจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นสถิติและปรับปรุงการบริการต่อไป
 
ขณะนี้กำลังทดลองวิทยุออนไลน์ ผลการรับฟังเป็นเช่นใดแจ้งให้ทราบด้วย...ขอบคุณครับ