[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครู สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 1259 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน( ลงวันที่ : 12/พ.ย./2561 || อ่าน : 1424 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว.30ตุลาคม2561( ลงวันที่ : 4/พ.ย./2561 || อ่าน : 1317 ) โดย admin 75.57 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
4 มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด( ลงวันที่ : 2/ก.ค./2561 || อ่าน : 1404 ) โดย admin 266.22 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2561 || อ่าน : 1483 ) โดย admin 464.6 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
6 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑( ลงวันที่ : 4/มิ.ย./2561 || อ่าน : 820 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
7 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมจัดงานสำหรับหน่วยงานสพฐ.( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 858 ) โดย admin 319.08 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
8 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 720 ) โดย admin 1.66 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
9 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 1480 ) โดย admin 1.43 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
10 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 850 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
11 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 774 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
12 แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 797 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
13 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 688 ) โดย admin 168.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
14 การมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 1308 ) โดย admin 662.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
15 หลักเกณฑ์การประกอบการพิจารณาขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 21/ส.ค./2560 || อ่าน : 684 ) โดย admin 580.03 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
16 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2560 || อ่าน : 778 ) โดย admin 698.87 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพ.ศ.2554( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 627 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
18 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2560 || อ่าน : 729 ) โดย admin 77.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
19 เกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 665 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
20 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 942 ) โดย admin 438.55 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
21 การจัดลำดับอาวุโสทางราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 684 ) โดย admin 229.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
22 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 579 ) โดย admin 210.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
23 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 634 ) โดย admin 204.61 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
24 พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 550 ) โดย admin 86.84 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
25 จรรยาบรรณวิชาชีพ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 528 ) โดย admin 351.66 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
26 ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 425 ) โดย admin 71.4 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
27 ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 534 ) โดย admin 962.71 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
28 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 467 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
29 มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 469 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
30 การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 448 ) โดย admin 1.29 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
31 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบคัดเลือก( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 427 ) โดย admin 1.4 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
32 ระเบียบปฏิบัติสพฐ.2558 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 437 ) โดย admin 81 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
33 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 482 ) โดย admin 234.99 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
34 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมไปศึกษาดูงาน อบรม ศึกษาต่อ พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 435 ) โดย admin 695.18 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
35 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 503 ) โดย admin 901.88 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
36 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 483 ) โดย admin 148.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
37 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 470 ) โดย admin 787.42 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
38 กฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 455 ) โดย admin 120.53 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>