[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายธีระศักดิ์ แก้วสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
Click ดูประวัติ
นายสุทน คุ้มเสม
ครู คศ.3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวนัยนา หมื่นจำปา
ครู คศ.2
เลขานุการกลุ่มบริหารบุคคล
Click ดูประวัติ
นางนพผกามาศ สายนุวงค์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางพันนภา วลีดำรงค์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวชลิดา โอดบาง
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาววรัญญา เป็งปิง
ครู คศ.2