[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
แผนผังหน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวชลิดา โอดบาง
ครู คศ.2
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นายสุรัติ จิตนารินทร์
ครู คศ.3
กรรมการงานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวอัมพร นามณี
ครู คศ.1
กรรมการงานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
ครู คศ.1
กรรมการงานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการงานประชาสัมพันธ์

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 : งานวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
3 : งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ
4 : งานวินัยและการรักษาวินัย
5 : งานธุรการและงานสารบรรณ
6 : งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
7 : งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 : งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 : งานประชาสัมพันธ์
10 : งานสื่อสัมพันธ์
11 : งานเวรรักษาการณ์
12 : งานทะเบียนบุคคล