ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรัญญา เป็งปิง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานแต่งตั้งทะเบียนประวัติ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน
กลุ่ม / แผนก : งานปฏิคมโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : งานสารสนเทศกลุ่มบริหารบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน