ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานปฏิคมโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่