ชื่อ - นามสกุล :นางพันนภา วลีดำรงค์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน
กลุ่ม / แผนก : งานปฏิคมโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : งานพัฒนาบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่