ชื่อ - นามสกุล :นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการและงานสารบรรณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ