<<< เว็บไซต์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แผนผังการบริหารงานงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2559-2562
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
 

ปีการศึกษา 2562
รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการ 1/2562
รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการ 2/2562
สรุปค่าการเบิกจ่ายตามแผน ภาคเรียนที่ 1/2562
สรุปค่าการเบิกจ่ายตามแผน ภาคเรียนที่ 2/2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
บันทึกข้อความผ่านแผน [DOC] [PDF]
แบบฟอร์ประเมินงานโครงการ

กรอกแบบสอบถามต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจของงาน    /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 

 

แบบประเมินแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562 แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562
ส่งไฟล์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562

ส่งไฟล์แผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2563

:: ไฟลฺ์แผนงาน/โครงการ Logframe work [*.DOC,*.DOCX]
:: ไฟล์ทรัพยากรโครงการ [*.XLS, *XLSX]
:: ส่งแยกตามกลุ่มงาน

ใช้ในการประกอบการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2563

ประกอบด้วย

ข้อมูลสรุปการเบิก ทรัพยากรแผนงานโครงการปีการศึกษา 2562

  1. Logframework (*.docx) ,ไฟล์ Excel สำหรับกรอกข้อมูลทรัพยากรของแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2563

  2. ไฟล์ราคาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำแผยงานโครงการ

  3. กลยุทธ์โรงเรียน

  4. มาตรฐานการศึกษา

  5. นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ 2563

  6. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ส่งไฟล์แผนงานโครงการ ปรับปรุงใหม่
:: ไฟลฺ์แผนงาน/โครงการ Logframe work [*.DOC,*.DOCX]
:: ส่งแยกตามกลุ่มงาน