<<< เว็บไซต์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แผนผังการบริหารงานงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2559-2562
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
บันทึกข้อความผ่านแผน [DOC] [PDF]
แบบฟอร์ประเมินงานโครงการ

กรอกแบบสอบถามต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจของงาน    /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 

 

เรียนหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ เจ้าของงาน/โครงการต่างๆ

         การจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้ท่าน ปรับลดงบประมาณลง 10% จากแผนงาน/โครงการ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรรงบประมาณโดยรวม
และขอความร่วมมือดังนี้

เดือน
วันที่
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
มีนาคม

5-16

 • รับแบบฟอร์มประเมินผลงาน/โครงการ (ถ้าเป็นกลุ่มสาระฯ สรุป 3 โครงการหลัก)
 • กรอกแบบประเมินความพึงพอใจงานโครงการ ( ออนไลน์ ) http://gg.gg/tkbplan60
 • ดูข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2560

หัวหน้ากลุ่มสาระ /หัวหน้างาน

มีนาคม

16

 • ส่งแบบประเมินผลงาน/โครงการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /
งานแผนงาน

มีนาคม

19-21

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /
งานแผนงาน

มีนาคม

21-22

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560
 • ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทำนโยบายมาตรการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /
งานแผนงาน

มีนาคม

22

 • ส่งงาน/โครงการ(Logframe) ปีการศึกษา 2561   จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ word และ Excel  (กลุ่มงาน รวบรวม)หรือส่ง  http://gg.gg/logframe61tkb

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /
กลุ่มบริหารงาน

มีนาคม

23

 • กลุ่มบริหารงาน..รวบรวม งาน/โครงการ (Logframe) ปีการศึกษา 2561   จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ word และ Excel  ส่งงานนโยบายและแผน หรือส่ง .. http://gg.gg/logframe61tkb

 แผนงาน

มีนาคม

27-28

 • ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 (ตัดงบ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /
แผนงาน

มีนาคม

29 มี.ค. -
5 เม.ย.

 • แก้ไขปรับปรุง แผนงาน/งานโครงการ ปีการศึกษา 2561

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /

เมษายน

6

 • ส่งเอกสาร แผนงาน/งานโครงการ(Logframe) และไฟล์ word ,Excel  ฉบับสมบูรณ์ (1 ฉบับ) ที่งานนโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /
แผนงาน

เมษายน

9-25

 • กรอกข้อมูลแผนงาน/งานโครงการ ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ
 • http://1.179.182.187

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน

เมษายน

26-27

 • เสนอแผนงานโครงการ (logframe) ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อ ขออนุมัติ แผนงานโครงการ

แผนงาน/
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมษายน
 • รองผู้อำนวยการบริหารงานกลุ่มงาน /ตรวจสอบแผนงานโครงการ อนุมัติโครงการ ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ

รองฯ บริหารกลุ่มงาน

เมษายน

30

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติโครงการ ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พฤษภาคม

1

 • เริ่มใช้แผนงานโครงการประจำปี 2561

ทุกงาน

 

>> แนวการจัดทำนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานงานโครงการ [ Download ]

>>>>ตรวจสอบข้อมูล การกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ<<<<<