<<< เว็บไซต์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แผนผังการบริหารงานงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2559-2562
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
บันทึกข้อความผ่านแผน [DOC] [PDF]

กรอกแบบสอบถามต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจของงาน    /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
แบบฟอร์ม LogFrame
LogFrame2559
สรุปการเบิกจ่ายงาน/โครงการ
ปีการศึกษา 2559

 

เรียนหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ เจ้าของงาน/โครงการต่างๆ

         การจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 ขอให้ท่าน ปรับลดงบประมาณลง 10% จากแผนงาน/โครงการ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรรงบประมาณโดยรวม
และขอความร่วมมือดังนี้

ที่ กิจกรรม
กำหนดส่ง
1
กรอกแบบประเมินความพึงพอใจของงาน    /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ทางเว็บไซต์)
20 มีนาคม 2560
2
กรอกแบบประเมินงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสาร)
- ดูข้อมูลสรุปการเบิก-จ่าย งานโครงการ ปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ 7 มี.ค. 60
20 มีนาคม 2560
3

การเขียนแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 (LogFrame)
- ดาวน์โหลด ไฟล์ [ WORD ] [ EXCEL ] [RAR]
- ดูข้อมูลแผนงานโครงการเดิมปีการศึกษา 2559

กลุ่มบริหารงาน ...รวบรวมไฟล์ เอกสาร ..ส่งงานนโยบายและแผน

24 มีนาคม 2560

     

>> ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการปรับลดงบประมาณ ปีการศึกษา 2560 ลง 10 %[ Download ]
>> แนวการจัดทำนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานงานโครงการ [ Download ]

>>>>ตรวจสอบข้อมูล การกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ<<<<<