ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาณี วงค์ปวน
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : งานทะเบียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่