เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทคัดย่อ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนซ่อมเสริมด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์

บทคัดย่อ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนซ่อมเสริมด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยการสอนซ่อมเสริมด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
ผู้ศึกษา นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล

 

Related

ความคิดเห็น
^