เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (ฉบับสมบูรณ์)
    2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
    2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
    2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
    2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
3.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 (ฉบับสมบูรณ์)

    3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
    3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
    3.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์)
    4.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
    4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
    4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
    4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
5.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
7.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    7.1 กฎกระทรวง(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    7.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    7.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    7.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
     8.1 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
     8.2 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565
     8.3 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
     8.4 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565
 

^