เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐานสากล และพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
 3. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการวิจัย รวมทั้งพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 5. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่สากล โดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี และพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นพลโลกที่ดี
 2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


​กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ และส่งเสริม กระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและ วัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 2  ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว และเด็กไทยที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้เพียงพอ และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2  ปฏิรูประบบการนิเทศ ติดตาม การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน
ให้ตรงตามแผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6  เฝ้าระวังและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นิยามของคำว่า “สถานศึกษาปลอดภัย”

^