เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1.

นายวิโรจน์   นามบุรี

ครูใหญ่

17 พ.ค. 2505 - 10 ธ.ค. 2517

2.

นายบุญส่ง   บุญเฉลย

ครูใหญ่

11 ธ.ค. 2517 - 27 ม.ค. 2523

3.

นายบริบูรณ์  สุทธสุภา

อาจารย์ใหญ่

28 ม.ค. 2523 - 28 ก.พ. 2526

4.

นางสายสวาท  สุริยะกุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ

1 มี.ค. 2526 - 13 พ.ย. 2531

5.

นายอำพล  บุญอยู่

ผู้อำนวยการ

14 พ.ย. 2531 - 19 พ.ย. 2535

6.

นายสมพงษ์   ญาณตาล

ผู้อำนวยการ

20 พ.ย. 2535 - 8 มี.ค. 2539

7.

นายอำนวย   อุตตระพยอม

ผู้อำนวยการ

9 มี.ค. 2539 - 3 ต.ค. 2547

8.

ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์   ใจสุนทร

ผู้อำนวยการ

4 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2554

9.

นางศุภัทธียา  พรพิพัชระ

ผู้อำนวยการ

14 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2556

10.

นายนิพนธ์  แสงเนตร

ผู้อำนวยการ

28 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2561

11.

นายจรัส  คำอ้าย

ผู้อำนวยการ

10 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2564

12.

นายธีระศักดิ์  แก้วสุข

ผู้อำนวยการ

ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2566

12.

นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์

ผู้อำนวยการ

ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน

^