เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อัตลักษณ์ /เอกลัษกณ์ โรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"ยิ้มไหว้ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"เด็กดี ทูบีนัมเบอร์วัน"
^