เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Related

ความคิดเห็น
^