เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ แก้วสุข

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางศิริญญา หล้าเต็น

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล

  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

^