เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางพิชยา ชูมก

 • thumbnail

  นายสุทน คุ้มเสม

 • thumbnail

  นายชัยพิชิต อุดคามี

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน

 • thumbnail

  นางญาดา ตรีเนตร

 • thumbnail

  นางสาววรัญญา เป็งปิง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร เป็งปิง

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช เรือนคำ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล

 • thumbnail

  นายนิพล ปลุกเสก

 • thumbnail

  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว

 • thumbnail

  นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม

 • thumbnail

  นายเฉลิมชน วรรณพาน

^