เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เพชรธีรกานท์

    ปีการศึกษา 2554
        1. นางสาวสุดารัตน์ ปารมี
        2. นางสาวพิมพรรณ อินต๊ะอุ่น
        3. นางสาวศศิธร วงศ์อำนาจ
        4. นางสาววิรัชฎา สุวรรณหล้า
        5. นางสาวกานต์ธิดา ลิ้นฤาษี
        6. นางสาวสุนิสา รัตนพรหม
        7. นางสาวรัชดาภรณ์ กันทะถ้ำ
        8. นางสาวรุ่งกานต์ ขัดปัญญา
        9. นางสาวศุภลักษณ์ สิริรักษ์
        10. นางสาววิรากานต์ วงศ์ฟั่น
        11. นางสาวณัฐสุดา วรรณภิระ

    ปีการศึกษา 2555
        1. นางสาวจีระภา ดีรักษา
        2. นางสาวภริยานันท์ ปาสุนัน
        3. นางสาวสุปรีญา สมทราย
        4. นางสาวกมลวรรณ นุ่มเกิด
        5. นางสาวศิริกาญจ์ ปองนาน
        6. นายธีรินทร์ รังสิยารมณ์
        7. นางสาวกุลสตรี พะเมือง
        8. นายสมลักษณ์ เป็งสินธุ์
        9. นางสาวณัชชา ตาปัญญา
        10. นางสาวลินีนาฎ น้อยสะปุ๋ง
        11. นางสาวเตชินี เขื่อนควบ

    ปีการศึกษา 2556
        1. นางสาวจุฬาลักษณ์ มูลรังษี
        2. นางสาวเบญจวรรณ กัลยา
        3. นางสาวปฐมพร บุญเมือง
        4. นางสาวนิภาพร วรรณภิละ
        5. นางสาวเมมิตรา จักขุเรือง
        6. นางสาวอาภาภรณ์ ลาพิงค์
        7. นางสาวชนินาถ ริยะพร้าว
        8. นายจักรกฤษณ์ เชื้อเดช

    ปีการศึกษา 2557
        1. นายธนพงษ์ กุนะคำ
        2. นางสาวเกวลี จี้ส้ม
        3. นางสาวเกวลิน ติ๊บวงศ์
        4. นางสาวอรอนงค์ ต๊ะออด
        5. นางสาววัชราภรณ์ ติ๊บเตปิน
        6. นางสาวศศิธร แสนเรียบร้อย
        7. นายนครินทร์ โปธาคำ
        8. นางสาวเสาวลักษณ์ มโนบาง
        9. นางสาวธัญญา ตาโล๊ะ

    ปีการศึกษา 2558
        1. นางสาววาหลี ตาดวงจิต
        2. นางสาวนุจรีย์ ภูเก้าแก้ว
        3. นางสาวทิพวัลย์ คำกันท์
        4. นางสาววัฒนา ลุงซอ
        5. นางสาววัลภา ธนงค์
        6. นางสาวเกษฎาภรณ์ ญาณแขก
        7. นางสาวสุพิณญา เรือนอินทร์
        8. นางสาวศิริธร อินปงค์
        9. นางสาวชาลีรักษ์ เพชรรักษ์
        10. นางสาวอภิญญา แซ่ห่าน
        11. นางสาวสุพิกา วังเขียว

^