เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity And Transparent Assessment (OIT)
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล   

แหล่งข้อมูล / URL
O1 โครงสร้างหน่วยงาน http://www.tkb.ac.th/index.php#module=policy
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.tkb.ac.th/index.php#module=authority
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2567
http://www.tkb.ac.th/...opment-2564-2567.pdf
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.tkb.ac.th/index.php#module=contact
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.tkb.ac.th/index.php#module=law

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O7 ข่าวประสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.tkb.ac.th/...odule=news&cat=1
กิจกรรมของโรงเรียน
http://www.tkb.ac.th/...odule=news&cat=2
Fanpage
https://www.facebook.com/...eraKarnBanhongSchool

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O8 Q&A เว็บไซต์
http://www.tkb.ac.th
กระดานข่าว
http://www.tkb.ac.th/...id=1219#module=forum
Messenager Facebook
https://www.facebook.com/messages/t/143923132345821
O9 Social Network Facebook
​https://www.facebook.com/TheeraKarnBanhongSchool    
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแผนงานโครงการ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2566
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ายงานผลการดำเนินงานตามแผน/งานโครงการ ปีงบประมาณ 2565

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน 5 กลุ่มงานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
 
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
^